مهدی

son durak kara toprak

مساحت کرهٔ زمین 510 میلیون کیلومتر مربع است و سطح این کره را خشکی ها )قاره ها( و آب ها پوشانده است. هر پدیده مانند
جلگه، رود، دریا، کوه، دشت، شهر یا روستا بر روی کرهٔ زمین مکانی دارد.