مهدی شاهوردی

مهدی
اگر کسی قدر حضورتان را نمی داند کاری کنید که غیابتان را قدر بداند.